Názov

Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP

Rezort Ministerstvo financií SR
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko s.r.o. (vek 13 rokov 11 mesiacov 17 dní)
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 22.12.2011
Dátum účinnosti 23.12.2011
Dátum platnosti do nezistený
Zmluva spĺňa kritériá dlhé nákladné zmluvy
Pôvodný dokument Odkaz na pôvodný dokument
Súvisiace dokumenty

Ohodnoťte túto zmluvu

Definuje dokument vo svojej zverejnenej podobe jasné, čo je jeho predmetom (za čo presne sa platilo)?

áno nie celkom nie neviem posúdiť

Je zrejmé koľko presne bude stáť celá zákazka?

áno je uvedený iba maximálny limit nie neviem posúdiť

Ak poznáte oblasť, ktorej sa dokument týka - zdá sa vám cena predražená?

veľmi predražená predražená nie neviem posúdiť

Vidíte v dokumente iný zásadný problém? (Ak áno, opíšte ho pár slovami)

veľmi zásadný zásadný nie

Sú v dokumente vyčiernené podstatné údaje?

áno nie

Zobraziť ďalšie otázky ↓

Ak zmluva obsahuje odkaz na nejaké prílohy, sú všetky tieto prílohy zverejnené spolu so zmluvou?

áno nie neviem posúdiť Zmluva nemá mať prílohy

Je v dokumente jasne definovaná cena (ak ma byť uvedená)?

áno uvedené sú iba jednotkové ceny nie neviem posúdiť

Je zmluva vypovedateľná aj inak ako "po vzájomnej dohode oboch strán"?

ľahko ťažko vôbec neviem posúdiť zmluva to neuvádza

Je dokument zle oskenovaný/nečitateľný?

áno nie

Ide o jednorazovú, príp. o krátkodobú zmluvu (kratšia ako 1 rok)?

áno nie

Váš aktuálny stav zodpovedanosti otázok: 0%

Diskusia

stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

K zmluve bol v novembri 2012 podpísaný dodatok:
http://www.otvorenezmluvy.sk/documents/601036-ministerstvo-financii-sr-sap-slovensko-s-r-o-dodatok-c-1-k-central

Týmto dodatkom boli napríklad odpustené poplatky za Služby podpory v 2. fáze poskytovania licencií - a to za celý prvý polrok 2013 vo výške 169 926 EUR.
Základná zmluva predpisuje v bode 8.7 povinnosť rokovať o zmenách zmluvných podmienok fáz 2 až 4 na základe objektívnych skutočností - čo bolo týmto dodatkom využité.

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Nepodarilo sa mi nájsť žiadny podklad pre počty licencií, ktoré sú touto zmluvou nakúpené celkovo za 7 412 573,00 EUR bez DPH. Počty nie sú uvedené vo vládou schválenom dokumente "Systémový prístup štátu pri nákupe licencií SAP" a ani na webe MF SR:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20232
http://www.informatizacia.sk/centralna-zmluva-sap/14793s

V materiáli schválenom vládou SR sa hovorí o tom, že bola v máji 2011 v ústredných orgánoch štátnej správy vykonaná "inventarizácia" a zisťovanie plánovaných nákupov licencií na ďalšie 3 roky, uvádza sa zoznam pripojených organizácií a zoznam produktov, avšak absentuje informácia, koľko licencií potrebujú jednotlivé organizácie a aká je ich aktuálna a "plánovaná" potreba. (Len pre porovnanie: Napríklad pri centrálnej zmluve s Microsoftom sú zverejnené aj počty licencií po jednotlivých organizáciách.)

Vzhľadom na možné zohľadňovanie "plánovaných nákupov" je otázne, či sa nakúpilo toľko, koľko je/bude naozaj treba - bolo by dobré to preveriť s pomocou infozákona. Zmluva umožňuje počet licencií počas platnosti zmluvy navyšovať.

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

§10 zákona č. 25/2006 hovorí o Centrálnej obstarávacej organizácii a centrálnom obstarávaní.

Zaujímavé je, že v materiáli "Systémový prístup štátu pri nákupe licencií SAP" sa priamo hovorí, že nákupu licencií cez centrálnu zmluvu SAP má predchádzať verejné obstarávanie (uskutočnené jednotlivými organizáciami), kde štandardne nemá v predmete zákazky byť určený konkrétny výrobca, značka, atď., ktoré by zvýhodňovali nejakého výrobcu alebo výrobok. SAP sa cez centrálnu zmluvu teda má nakúpiť len vtedy, ak zvíťazí v súťaži ponuka, ktorá SAP obsahuje.
Pre zaujímavosť: Pri vládnom materiáli k zmluve s firmou Microsoft žiadne obdobné upozornenie nie je a v praxi štátne organizácie nakupujú bez toho, že by sa uskutočnilo verejné obstarávanie, kde by bol výťaz Microsoft - http://goo.gl/vYKg7

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Články 8.1 až 8.4 (údržba softvéru) Všeobecných obchodných podmienok (VOP) sa podľa záverečných ustanovení zmluvy nemajú aplikovať.

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Ukončenie/zánik licenčnej zmluvy je riešené aj vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP) - na strane 33 - v čl. 9 a 10.

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

V bode 2.7 zmluvy sa uvádza: "Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú bez ohľadu na Článok 7 ods. 7.2 tejto Zmluvy."

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Uvedené Uznesenie vlády č. 619/2011 ukladá štátnej správe: "povinnosť po uzatvorení centrálnej licenčnej zmluvy na nákup licencií SAP nakupovať tieto licencie iba prostredníctvom tejto centrálnej zmluvy s výnimkou nákupu licencií SAP za výhodnejších podmienok, ako sú uvedené v centrálnej zmluve".
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20232

Pre zaujímavosť, trochu mimo tému: Citované uznesenie vlády je v kontraste s inou centrálnou zmluvou - uzatvorenou s firmou Microsoft, pri ktorej uznesenie vlády prikazuje štátnej správe: "povinnosť nakupovať licencie spoločnosti Microsoft poskytované multilicenčnou zmluvou Microsoft Enterprise Agreement iba prostredníctvom tejto zmluvy". Čiže pri centrálnej zmluve s Microsoftom sa na rozdiel od centrálnej zmluvy so SAP v podstate zakazujú iné možnosti nákupu. ( http://goo.gl/vYKg7 )

Tiež je pri porovnaní vládneho materiálu k zmluve SAP s vládnym materiálom k zmluve Microsof zaujímavé, že pri SAP si licencie musia platiť jednotlivé rezorty zo svojich rozpočtových kapitol, zatiaľčo pri Microsofte všetky licencie platí MF SR.

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Zmluva priamo odkazuje na nasledovné uznesenie vlády SR a vládou schválený dokument:
"Systémový prístup štátu pri nákupe licencií SAP" z 28. septembra 2011.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20232

Tie ďalej nadväzujú na vládou schválený dokument "Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvisllosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore" zo 6. júla 2011.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19902

Ten ďalej vychádza z dokumentu "Informácia o plánovaných krokoch Ministerstva financií Slovenskej republiky k zavedeniu systémového prístupu štátu pri nákupe licencií informačno-komunikačných technológií" z 13. apríla 2011.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19477

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
stefan.szilva

stefan.szilva, pred asi 5 rokmi

Ukončenie/vypovedanie služieb podpory je riešené na strane 21 a 22 (v prílohe č. 2 - "Popis Sluţieb podpory SAP Standard Support").
Zaujímavé je, že pri ukončení podpory a jej neskoršej "znovuaktivácie" (bod 8 Popisu). "SAP vyfakturuje Zákazníkovi poplatok za časové obdobie, počak ktorého nebola podpora faktúrovaná".

0 Odpovedať Zobraziť anotáciu v zmluve Trvalý odkaz Upozorniť na nevhodný komentár
avatar
Komentovať môžu len prihlásení používatelia.
×

Vložte tento kód na svoju stránku